កុំរំលងកម្មវិធីសប្បាយៗ សេចក្តីប្រកាស និងពត៌មានថ្មីៗពីហ្វរអេវើ!

ចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តចង់បានអ្វីដែលច្រើនជាងនេះនៅថ្ងៃអនាគតរបស់ អ្នកគួរក្លាយជាផ្នែករបស់ក្រុមគ្រួសារហ្វរអេវើ!

យើងដឹងថាអ្នកត្រូវការ ការជ្រោមជ្រែង ការលើកទឹកចិត្ត​ និងការតស៊ូដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន​ ដូច្នេះ​យើងផ្តល់បណ្តាញអ្នកឯកទេស និងអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មជាច្រើនសំរាប់ជួយជំរុញអ្នកឆ្ពោះទៅមុខ។

អ្នកតែងតែមានទំនុកចិត្ត និងត្រៀមខ្លួនជានិច្ច មិនថាអ្នកមានសំនួរ រឺក៏អ្នកចង់តាមដានការវិវត្តន៍របស់អាជីវកម្មហ្វរអេវើ!

កម្មវិធីក្នុងស្រុក និងលំដាប់ពិភពលោក វិដេអូជំរុញទឹកចិត្ត កម្មវិធីហ្វឹកហាត់អនឡាញ បណ្តាញសង្គម និងច្រើនទៀត។

ពីការហឹ្វកហាត់​ទៅ Twitter យើងមានឲ្យអ្នកទាំងអស់ ។

តាមដាន FOREVER ជុំវិញពិភពលោក