Nieuw Samenwerkingsreglement per 1 september 2017

Een deel van Forever's belofte is voortdurend te werken aan positieve veranderingen voor onze hardwerkende Forever Business Owners over de hele wereld. Dit houdt ook in dat we bij gelegenheid de tijd nemen om het Marketingplan door te nemen om te kijken of elk beleid nog bijdraagt aan het effectief en eerlijk belonen van onze Business bouwers.


Vanaf 1 september 2017, zal Forever een nieuw Samenwerkingsreglement in laten gaan dat u zult helpen om uw business wereldwijd te ontwikkelen.


Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met uw Forever kantoor.


Samenvatting en Q&A van wijzigingen Samenwerkingsreglement Benelux per 1 september 2017

Disclaimer: Deze samenvatting is niet bedoeld ter vervanging van het volledige document ‘Samenwerkingsreglement’ en heeft niet de intentie volledig te zijn. We verwijzen te allen tijde naar de meest recente versie van het Samenwerkingsreglement. Aan deze samenvatting kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Aanpassingen aan het Samenwerkingsreglement: In de nieuwe versie van het Samenwerkingsreglement is een aantal belangrijke zaken gewijzigd en toegevoegd. In deze samenvatting geven we de belangrijkste wijzigingen weer. In de volledige tekst van het nieuwe Samenwerkingsreglement dat ingaat per 1 september 2017 zijn alle wijzigingen opgenomen. We adviseren dan ook met klem dat iedereen de volledige tekst van het Samenwerkingsreglement bestudeert.

Opzet van dit document: Dit document dient ter ondersteuning van de FBO’s en niet ter vervanging van het Samenwerkingsreglement. Per artikel is kort aangegeven: (1) wat het doel van dat artikel is, (2) wat de inhoud van dat artikel behelst, (3) of er significante veranderingen zijn ten opzichte van de vorige versie en (4) welke vragen (Q) en antwoorden (A) er mogelijk zijn.

 

 

Artikel 3 Garantie, product retour en terugkopen

Doel: Forever wil dat haar FBO’s op een verantwoorde en verstandige manier hun business opbouwen zonder daarbij een groot ondernemersrisico te lopen. In artikel 3 geven we helderheid over garantie- en terugkoopregelingen. Door helder te omschrijven wat de garantiebepalingen en terugkoopregelingen zijn, geven we op een open, eerlijke en integere manier inzicht in de minimale investering die hoort bij het FBO-schap bij Forever Living Products.

Inhoud: (1) Forever hanteert een 100% producttevredenheidsgarantie. Binnen 30 dagen kan de koop van een product door een gebruiker ongedaan worden gemaakt indien aan de juiste voorwaarden is voldaan. (2) Indien aan de juiste voorwaarden is voldaan koopt Forever binnen 12 maanden de producten van de FBO terug bij het beëindigen van het FBO-schap.

Art 3.03: De verkopende FBO is verantwoordelijk is voor klanttevredenheid van de afnemer.

 

Q: Wat betekent deze toevoeging?

A: De FBO is primair verantwoordelijk voor de tevredenheid van zijn klanten voortkomend uit de verkoop van Forever producten. Indien er onenigheid bestaat kan Forever bemiddelen bij het vinden van een oplossing. Indien er een terugbetaling wordt gedaan aan de klant door Forever wordt deze verrekend met de verkopende FBO.

 

Artikel 4 Bonusstructuur/Marketingplan

Doel: Dit artikel omschrijft de details van het eerste deel van het verdienmodel van Forever. Het zogenaamde Marketingplan is de basis voor de genereuze verdienkansen bij Forever. Artikel 4 omschrijft het Marketingplan totdat de FBO de positie van Manager bereikt.

Inhoud: Voor een heldere en uitgebreide toelichting op het Marketingplan verwijzen we graag naar:

(1) brochure ‘De Inkomensmogelijkheid’ en (2) brochure ‘Het Verdienconcept’, beiden van Forever.

 

 

 

Art 4.01: Een Novus Customer kan niet langer sponsoren, noch kan hij retailen via de webshop.

 

Q: Waarom wordt het voor Novus Customers onmogelijk om nog langer iemand te Sponsoren.

A: Novus Customer betekent letterlijk ‘nieuwe klant’. Dat wordt met deze  wijziging benadrukt. Een klant koopt producten bij een bedrijf. In dit geval koopt hij deze producten met een korting, maar hij is en blijft een klant. Sommige klanten zullen besluiten om ondernemer, FBO, te worden. Dit doen ze door een beperkte investering in hun eigen onderneming te doen. Vanaf dat moment delen ze volledig mee in de mogelijkheden die Forever aan haar FBO’s biedt. Om het verschil tussen FBO’s en klanten duidelijker te maken, is deze regel ingevoerd.

 

Q: Ik ben nog Novus Customer. Ik heb al iemand gesponsord. Raak ik deze dan kwijt?

A: Nee. Bestaande relaties blijven intact. Je kunt alleen niet nog iemand sponsoren tot het moment dat je ‘Wholesale Qualified’ bent.

 

Q: Wat is “Wholesale Qualified”?

A: Wholesale Qualified ben je wanneer je twee Case Credits (CC’s) bij dezelfde Forever landenorganisatie hebt gekocht. Dit moet je binnen de periode van twee aaneengesloten maanden gedaan hebben.

 

Q: Waarom kan ik als Novus Customer geen producten meer verkopen via de webshop?

A: Forever vindt het belangrijk dat je eerst zelf de producten probeert voordat je ze  aan een ander verkoopt. Natuurlijk zou je aan een keukentafel producten kunnen verkopen. En deze producten kunnen dan volledig onbekend zijn voor je. Maar dan heb je ze in ieder geval gezien en persoonlijk overhandigd.

 

Q: Ik ben Novus Customer. Ik heb een ‘FLP360’-abonnement. Ik heb, binnen dit abonnement, een eigen website gemaakt. Via deze website verkoop ik nu producten aan eindgebruikers op de juiste manier en volgens de regels van het Samenwerkingsreglement. Dit blijft toch gewoon bestaan? 

A: Nee. Dit is helaas niet mogelijk. Mocht je hierdoor je abonnement op  FLP360 tussentijds willen opzeggen, dan kan je contact met ons opnemen en dan gaan we dit voor je in orde  maken.

Natuurlijk is het ook mogelijk zo spoedig mogelijk “Wholesale Qualified” te worden. Dan heb je hier ook geen uitdaging meer mee.

 

Art 4.02: Een Novus Customer die gedurende zes volledige kalendermaanden geen aankoop heeft gedaan wordt automatisch uit het systeem verwijderd

Q: Waarom worden Novus Customers automatisch uit het systeem verwijderd nadat er voor meer dan zes maanden geen producten besteld zijn?

A: Hiervoor is een aantal redenen.

(1) Soms hebben mensen zich ingeschreven zonder dat ze zich dit realiseren. Dit komt wel eens voor wanneer iemand zich online inschrijft omdat hij denkt dat dit moet om meer informatie over onze producten te kunnen vinden. Op zo’n moment wordt hij aan een Sponsor gekoppeld. De kans bestaat dat hij deze Sponsor helemaal niet kent. Wanneer hij nu in een later stadium ‘echt’ wil beginnen, kan hij niet meer zelf een eigen Sponsor kiezen.

(2) Een andere reden is dat in de eerste helft van 2018 nieuwe Europese privacywetgeving van kracht wordt. Persoonlijke gegevens mogen veel minder lang ‘zonder reden’ bewaard worden. Ofschoon de gegevens die wij opslaan niet heel erg gevoelig zijn, vinden we het zeer belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan en ons aan de nieuwe wetgeving te houden.

(3) Verder gebeurt het ook regelmatig dat een inactieve Novus Customer door een nieuwe Sponsor weer enthousiast gemaakt wordt voor de mogelijkheden van Forever. We willen het dan zo eenvoudig mogelijk maken om weer opnieuw te kunnen beginnen.

 

Q: Krijgt de Sponsor van een inactieve Novus Customer een bericht vlak voordat deze wordt verwijderd?

A: Nee. Een Sponsor wordt geacht op de hoogte te zijn van de activiteiten van mensen in zijn downline. De Sponsor heeft hiervoor diverse middelen die Forever hem ter beschikking stelt.

 

Q: Als een verwijderde Novus Customer zich opnieuw wil inschrijven, zijn er dan voorwaarden aan verbonden?

A: Nee. Althans: niet anders dan de voorwaarden die voor elke nieuwe Novus Customer of FBO gelden.

 

Art 4.04: Kosten die door Forever worden gemaakt voor het uitbetalen van buitenlandse Bonussen worden doorberekend aan de FBO.

Q: Waarom worden de kosten doorberekend wanneer buitenlandse Bonussen worden uitbetaald?

A: FBO’s bepalen hoe en waar hun Bonus uitbetaald wordt. Het is dan ook logisch dat de FBO’s de bijbehorende kosten voor hun rekening nemen.

 

Q: Is dit alleen relevant voor FBO’s in het buitenland?

A: Nee! Alle Benelux FBO’s met een downline in het buitenland zullen hiermee te maken kunnen krijgen.

 

Art 4.05: FBO’s die gedurende 36 maanden geen aankoop hebben gedaan worden verwijderd uit de systemen.

Q: Waarom worden FBO’s verwijderd uit de systemen wanneer ze 36 maanden geen bestelling hebben geplaatst?

A: Hiervoor is een aantal redenen.

(1) Wanneer iemand meer dan drie jaar niets met Forever gedaan heeft, is het duidelijk dat hij niet langer geïnteresseerd is in de producten en mogelijkheden die Forever biedt. Het gevolg is dat we heel veel personen in onze database hebben. Door, onder andere, volledig inactieve (voormalige) FBO’s uit deze database te verwijderen, kunnen we onze processen veel efficiënter maken.

(2) Wanneer er onder een inactieve FBO zich een actieve FBO bevindt, dan zal deze laatste vaak begeleid worden door een upline FBO. Het doet dan meer recht aan de feitelijke situatie wanneer de actieve FBO omhoog schuift in de downline van zijn coach.

(3) En dan is er ook nog het gegeven dat in de eerste helft van volgend jaar nieuwe Europese privacywetgeving van kracht wordt. Persoonlijke gegevens mogen veel minder lang ‘zonder reden’ bewaard worden. Ofschoon de gegevens die wij opslaan niet heel erg gevoelig zijn, vinden we het toch belangrijk hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan.

 

Q: Krijgt een inactieve FBO een bericht voordat hij wordt verwijderd?

A: Ja. Tevens zal hij op de consequenties worden gewezen van deze verwijdering (zie ook hieronder).

 

Q: Krijgt de Sponsor van een inactieve FBO een bericht vlak voordat deze wordt verwijderd?

A: Nee. Een Sponsor wordt geacht op de hoogte te zijn van de activiteiten van mensen  in zijn downline. De Sponsor heeft hiervoor diverse middelen die Forever hem ter beschikking stelt.

 

Q: Kan een verwijderde FBO weer actief worden?

A: Ja, dat kan. Dan dient hij zich opnieuw in te schrijven als Novus Customer. Hij is volledig vrij in de keuze van een Sponsor. Tevens hoeft hij geen rekening te houden met een wachttijd.

Let op: voor een partner (getrouwd / geregistreerd partnerschap) geldt een andere regeling. Deze regeling is niet veranderd.

 

Q: Wanneer een verwijderde FBO zich opnieuw inschrijft, krijgt hij dan zijn oude positie en zijn eventuele downline weer gewoon terug?

A: Nee! De voormalig FBO begint weer helemaal opnieuw. Hij heeft de positie Novus Customer en zal eerst Wholesale Qualified moeten worden voordat hij weer gebruik kan gaan maken van de kansen die Forever hem biedt. De vroegere downline is al gedurende langere tijd begeleid door iemand uit de voormalige upline van de betreffende ex-FBO. Het zou oneerlijk zijn om al dit werk met een pennenstreek ongedaan te maken.

 

Q: Wanneer het FBO nummer van een verwijderde FBO wordt gebruikt bij een retail bestelling, wordt de verkoopwinst dan nog uitgekeerd aan deze FBO?

A: Nee. De order wordt automatisch geregistreerd op het nummer van een FBO in de upline van de verwijderde FBO. Het betreft in dit geval de eerste FBO met de status ‘actief’.

 

Q: Deze regel gaat in op 1 september 2017. Betekent dit dan dat iedereen die vanaf 31 augustus 2014 niet meer actief is geweest, in de maand september 2017 wordt geschrapt??

A: Neen! Hier gaan we, als bedrijf, heel zorgvuldig mee om. We gaan alle betrokkenen trachten te informeren. En we gaan hen in ieder geval ruim de gelegenheid geven toch gewoon FBO bij Forever te blijven. Dit betekent dat we pas in de maand september van het jaar 2020 de eerste beëindigingen op grond van deze regel zullen verwerken.

 

 

 

 

Artikel 6 Leadership Bonus

Doel: Dit artikel omschrijft de details van het verdienmodel van Forever vanaf het moment dat de FBO de positie van Manager bereikt.

Inhoud: Voor een heldere en uitgebreide toelichting op het Marketingplan verwijzen we graag naar:

(1) brochure ‘De Inkomensmogelijkheid’ en (2) brochure ‘Het Verdienconcept’, beiden van Forever.

Art 6.05: Een manager die gedurende 12 aaneengesloten maanden niet Leadershipbonus qualified is verliest permanent al zijn Managerslijnen. Alle downline Managerslijnen worden in dat geval eerste generatie ‘Inherited Managers’ bij de eerstvolgende upline Leadershipbonus Qualified Manager. Indien een Manager niet Leadershipbonus Qualified is gedurende 11 maanden kan de opvolgende 12e maand worden gebruikt als eerste maand (van drie) voor herkwalificatie en verliest de manager (nog) niet zijn Managerslijnen.

Q: Waarom verliest een Manager zijn Managerslijnen voor altijd wanneer hij zich twaalf opeenvolgende maanden niet kwalificeert voor Leadership Bonus?

A: Dit heeft twee redenen. Deze redenen hangen nauw samen:

(1) Forever’s Marketingplan voorziet erin dat elke FBO ondersteund wordt door zijn upline. Hierop is het verdienmodel gebaseerd. Wanneer een Manager zich niet weet te kwalificeren voor Leadership Bonus gedurende een langere tijd, is dat een teken dat deze Manager geen energie meer steekt in zijn business. En dus ook niet meer in zijn downline. Omdat Managers relatief lang op eigen benen zouden moeten kunnen staan, is de termijn gesteld op twaalf maanden.

(2) Wanneer een Manager zich niet weet te kwalificeren voor Leadership Bonus, zal in veel gevallen een upline Manager de begeleidende rol overnemen voor de downline van deze Manager. Dit is een

normaal verschijnsel binnen Netwerkmarketing. Wanneer deze begeleidende rol een structureel en lange termijn karakter krijgt, dan dient dit ook een permanent karakter te krijgen.

 

Q: Twaalf maanden lijkt wel erg kort om Managerslijnen te verliezen. Waarom is deze termijn niet langer?

A:   Veel van Forever’s incentives kennen een jaarpatroon. Voorbeelden zijn Chairman Bonus en Eagle Managers. Er is aansluiting gezocht bij deze incentives. Het wordt als een wezenlijk onderdeel van de begeleiding van downline Managers gezien om hen te helpen alle mogelijkheden van Forever optimaal te benutten.

Q: Het duurt drie maanden om je opnieuw te kwalificeren voor Leadership Bonus. Betekent dit niet dat je maar negen maanden hebt waarbinnen je niet Leadership Bonus gekwalificeerd kan zijn? 

A: Nee, dat betekent het nadrukkelijk niet! Wanneer je binnen de termijn van twaalf maanden begint met je opnieuw te kwalificeren voor Leadership Bonus, dan wordt de termijn stilzwijgend verlengd. Oftewel: wanneer iemand na elf maanden zich niet heeft gekwalificeerd voor Leadership Bonus en in de twaalfde maand begint met zich te herkwalificeren, dan wordt de termijn automatisch met – maximaal – twee maanden verlengd.

 

Q: Wanneer een Manager een of meer Managerslijnen is kwijtgeraakt, kan hij deze dan nog terug krijgen?

A: Nee. Deze aanpassing is definitief.

 

Q: Een Manager is ooit een Managerslijn kwijtgeraakt. Ondertussen is hij weer gewoon Leadership Bonus gekwalificeerd. Hij heeft ook weer een nieuwe Manager ontwikkeld. Mag hij die dan gewoon houden, of verdwijnt deze automatisch?

A: Een nieuwe Managerslijn blijft onder de betreffende Manager. En hieraan verandert helemaal niets. Zolang deze Manager Leadership Bonus gekwalificeerd blijft natuurlijk!

 

Q: Een Manager is ooit een Managerslijn kwijtgeraakt. Ondertussen is hij weer gewoon Leadership Bonus gekwalificeerd. Hij heeft ook weer een nieuwe Manager ontwikkeld. Op een zeker moment is hij wederom gedurende een zekere tijd niet meer Leadership Bonus gekwalificeerd. Wat gebeurt er met deze nieuwe lijn? Niets toch zeker; hij heeft toch al een keer ‘straf’ gehad?

A: Na twaalf maanden niet Leadership Bonus actief geweest te zijn, raakt de FBO deze nieuwe lijn wederom kwijt. De gedachte achter deze wijziging heeft niets te maken met ‘bestraffen’. Elke FBO, dus ook een Manager, heeft recht op een goede begeleiding. Wij vinden dat iemand die zich twaalf maanden niet kwalificeert voor Leadership Bonus hiertoe niet in staat is.

 

Q: Ik ben Unrecognized Manager. Geldt deze nieuwe aanpassing ook voor mij?

A: Ja. Tenzij je alsnog Recognized Manager wordt, ben je alle (eventuele) Manager lijnen onder je na twaalf maanden kwijt.

 

Q: Ik ben Unrecognized Manager. Kan ik voorkomen dat ik mijn Manager lijnen kwijt raak?

A: Ja! Wanneer je je kwalificeert als Recognized Manager ben je direct de eerste maand Leadership Bonus gekwalificeerd. Naast het feit dat je als Recognized Manager weer optimaal gebruikt kunt gaan maken van alle mogelijkheden die ons Marketingplan aan onze FBO’s biedt, ben je dan ook in één keer verzekerd van het behoud van je Manager lijnen.

 

Q: Mijn upline Manager is al bijna twaalf maanden niet meer Leadership Bonus gekwalificeerd. Ik ben ook Manager. Mag ik nu zelf volgende maand een nieuwe Sponsor kiezen?

A: Nee. Alle bestaande Managerslijnen, dus ook die van jou, gaan automatisch naar één Manager. En dat is dan de eerste Manager in de lijn boven de betreffende, niet langer gekwalificeerde, Manager die Leadership Bonus gekwalificeerd is.

 

Q: Ik ben Senior Manager. Omdat ik ooit ruim een jaar niet Leadership Bonus actief geweest ben, ben ik allebei mijn Manager lijnen kwijtgeraakt. Ondertussen ben ik weer vol enthousiasme begonnen. Ik wil me nu graag kwalificeren als Eagle Manager. Als Senior Eagle Manager heb ik één Eagle Manager in mijn downline nodig. Geldt dat ook voor mij?

A: Neen! Hoewel je wel gewoon de positie van Senior Manager behoudt, geldt – zolang je niet opnieuw twee verschillende Manager lijnen hebt gecreëerd aan het begin van de kwalificatieperiode – de kwalificatie-eis van een ‘normale’ Recognized Manager.

 

Q: Ik ben Senior Manager. Omdat ik ooit ruim een jaar niet Leadership Bonus actief geweest ben, ben ik allebei mijn Manager lijnen kwijtgeraakt. Ondertussen ben ik weer vol enthousiasme begonnen. Ik ben nu gevraagd om een presentatie te geven op een Success Day. Word ik nu aangekondigd als “Recognized Manager”?

A: Neen. De positie die je ooit behaalde, blijven we respecteren. In alle vormen van communicatie zal je, in dit geval, “Senior Manager” genoemd blijven worden.

 

Q: Ik ben Senior Manager. Omdat ik ooit ruim een jaar niet Leadership Bonus actief geweest ben, ben ik allebei mijn Manager lijnen kwijtgeraakt. Ondertussen ben ik weer vol enthousiasme begonnen. Ik heb opnieuw twee Manager lijnen gecreëerd. Word ik nu opnieuw erkend op het podium tijdens een Success Day? En word ik ook vermeld in het Magazine?

A: Neen. Aan de herkwalificatie van een al eerder behaalde positie besteden wij verder geen aandacht. Natuurlijk hebben wij erg veel bewondering voor jouw prestatie! Maar totdat je een, echt, nieuwe positie hebt bereikt, besteden we daar naar buiten toe geen aandacht aan. In dit geval zal je dus eerst Soaring Manager moeten worden om opnieuw erkend te worden. Veel succes met je volgende drie Managers!

 

Q: Ik ben Recognized Manager. Ik heb een frontline Manager A. Manager A heeft een frontline Manager B. Manager A is twaalf maanden niet voor Leadership Bonus gekwalificeerd. Wat gebeurt er dan met mijn positie?

A: Manager B wordt je tweede Manager lijn. In eerste instantie is dit een ‘inherited’ Manager. Inherited Managers tellen niet mee voor een positiestijging. Je blijft dus gewoon Recognized Manager. In tweede instantie kan C, de inherited Manager, voor jou een Sponsored Manager worden. Hiervoor dient hij in maximaal twee maanden 120 case credit te bereiken. Wanneer C een Sponsored Manager is geworden, heb jij een tweede Manager lijn gecreëerd en ben je dus Senior Manager geworden.

 

Q: Deze regel gaat in op 1 september 2017. Betekent dit dan dat iedereen die vanaf 31 augustus 2014 niet meer actief is geweest, in de maand september 2017 wordt geschrapt??

A: Neen! Hier gaan we, als bedrijf, heel zorgvuldig mee om. We gaan alle betrokkenen trachten te informeren. En we gaan hen in ieder geval ruim de gelegenheid geven toch gewoon FBO bij Forever te blijven. Dit betekent dat we pas in de maand september van het jaar 2020 de eerste beëindigingen op grond van deze regel zullen verwerken.

 

 

Artikel 14 Beleid betreffende hersponsoring

Doel: Toelichten beleid hersponsoring.

Inhoud: Hier wordt toegelicht onder welke voorwaarden een FBO zich mag laten hersponsoren door een andere sponsor / FBO.

 

Art 14.01: Al na 12 maanden inactiviteit kan een FBO zich laten hersponsoren en dus niet langer na 24 maanden.

 

Q: Vroeger moest iemand twee jaar niets gedaan hebben voordat hij hersponsord kon worden. Nu is dit nog maar een jaar. Waarom is dat?

A: Tijden veranderen. Social Media maakt het eenvoudiger om downline FBO’s te begeleiden. Daar waar het niet ‘klikt’ tussen een FBO en zijn Sponsor, is dat dan ook veel sneller duidelijk. Forever is voor veel FBO’s een mooie kans. Sommigen zien die kans, maar niet in combinatie met hun huidige Sponsor en/of upline. Forever wil enthousiaste mensen met deze wijziging de kans geven zich sneller te laten hersponsoren.

 

Q: Ik wil een andere Sponsor. Waarom moet ik nu nog een jaar wachten? Als Novus Customer mocht ik dit al na zes maanden.

A: In principe is een Sponsor jouw belangrijkste hulpmiddel binnen Forever. Hij investeert in jou. Dat doet hij ook wel in een Novus Customer, hoewel die in eerste instantie een klant is. Soms heeft een samenwerking enige tijd nodig om tot iets vruchtbaars te komen. Forever wil de FBO en Sponsor graag daartoe de gelegenheid geven.

 

Q: Ik ken iemand die al ruim een jaar niet actief is. Hij wil zich graag onder mij inschrijven. Mag dat nu direct, of moet hij wachten totdat zijn twee jaar om zijn? 

A: Hij moet wachten totdat de twee jaar om zijn. Het is technisch niet mogelijk om wijzigingen eerder in te laten gaan dan 1 september 2018.

 

Q: Ik schrijf me na twaalf maanden onder een andere Sponsor in. Vroeger was ik dan mijn positie en mijn downline kwijt. Geldt dat nog steeds?

A: Ja. Nadat je je opnieuw hebt ingeschreven, begin je helemaal overnieuw als Novus Customer. Pas vanaf dat je Wholesale gekwalificeerd bent, ga je weer iemand mogen Sponsoren. Vanaf dat moment ga je dus ook pas weer een downline opbouwen. Je oude downline is aan een andere FBO gekoppeld. Dat gaat niet ongedaan gemaakt worden. Dit geldt ook wanneer je weer onder je oude sponsor inschrijft.

 

Q: Ik heb mezelf uitgeschreven. Mag ik mij nu na een jaar weer gewoon opnieuw inschrijven?

A: Ja, in principe mag je dat. Daarvoor is toestemming nodig van Forever.

Let op: in geval van een partner (getrouwd / geregistreerd partnerschap) geldt een andere regeling. Deze regeling is niet veranderd.

 

Q: Ik Sponsor iemand. Ik heb onenigheid met hem. Hij wil niet naar me luisteren terwijl ik echt het beste met hem voor heb. Ik wil graag wat tijd om met hem te werken. En om tot hem door te kunnen dringen. Een jaar lijkt mij wat aan de korte kant. Ook omdat ik al heel veel tijd en energie in hem heb geïnvesteerd.

A: We hebben hier onderzoek naar gedaan. Wanneer iemand twaalf maanden helemaal niets gedaan heeft, komt het vrijwel nooit voor dat hij op een later moment nog iets gaat bestellen. De kans dat iemand vol enthousiasme start onder een andere Sponsor en succesvol wordt binnen Forever is veel groter.

 

Q: Per wanneer gaat deze nieuwe sponsorregel in? 

A: Deze regel gaat in per 1 september 2017, en begint te tellen vanaf die datum. Dit betekent dat tot 1 september 2018 de 24 maanden regel nog gewoon van kracht is. In alle gevallen registreert de FBO zich als nieuwe Novus Customer.

 

 

Artikel 21 Forever Gedragscode (nieuw)


Doel: Uitspreken wat de gedragscode is van Forever Living Products.

 

Inhoud: Definitie: “Een Code of Conduct, in het Nederlands ook wel gedragscode genoemd, is een reeks van regels waarin de verantwoordelijkheden of praktijken van een individu, partij of organisatie centraal staan. Ook ethiek, eer, morele codes en religie spelen hierbij een belangrijke rol. Kortom, hier staat omschreven welke verwachtingen er zijn ten aanzien van ons gedrag als bedrijf, als ondernemer en als individu”.

 

Een gedragscode is relevant als alle betrokkenen zich eraan houden, zich ernaar gedragen en elkaar aan kunnen en durven spreken op het overtreden ervan. Het is de uitdrukkelijke wens van Forever dat wij zo’n bedrijf zijn en het hoofdkantoor zal daartoe continue een voorbeeldrol vervullen.

 

Q: Aan het nieuwe Samenwerkingsreglement is een hoofdstuk “Gedragscode” toegevoegd. Waarom?

A: FBO’s zijn stuk voor stuk het visitekaartje van Forever. Social Media bijvoorbeeld  leggen de hele wereld onder een vergrootglas. Het gedrag van elke FBO is potentieel van invloed op het inkomen van een andere FBO. Wij, Forever, vinden het belangrijk dat alle FBO’s zich dit realiseren. En zich ernaar gedragen. We hebben dit concreet gemaakt door deze gedragscode toe te voegen aan het Samenwerkingsreglement.

 

21.1 : Handelen volgens Integriteit, Respect en Zorgvuldigheid

Wij zijn niet alleen trots op wat we hebben bereikt, maar ook trots op hoe we dit hebben bereikt. Nieuwe Forever Business Owners kiezen juist voor Forever vanwege de integere en respectvolle manier waarop wij met elkaar omgaan en het enthousiasme waarmee wij een succesvolle Forever business opbouwen. Wij verwachten dat iedere FBO handelt volgens deze waarden. Uw rol en uw gedrag leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van Forever en uw eigen succes. Het niet naleven van de principes uit de Forever Gedragscodes kan gevolgen hebben en zelfs inhouden dat Forever de samenwerking moet beëindigen.

 

21.2 : Doorgeven van Inzet en Toewijding

Forever Business Owners hebben de rol om teamleden de principes van directe verkoop en netwerkmarketing te leren. Zij laten zien dat de weg naar succes inspanning en toewijding kost. Bij de flexibiliteit en vrijheid die Forever biedt hoort een routine van hard werken en continue toewijding.

 

21.3 : Bouwen aan een Forever Business

Forever Business Owners zijn bouwers. Zij bouwen een eigen business, hun eerstelijns Forever Business Owners en een team met meerdere generaties. Elkaar kleineren, bekritiseren of ontmoedigen in het bouwen van een Forever business past niet bij Forever.

 

21.4 : Maken van claims over Gezondheid, Lifestyle of Inkomen.

Forever Business Owners zijn eerlijk bij het persoonlijk of op social media benaderen van prospects. Zij maken geen onjuiste en overdreven claims over ons bedrijf, over de eigenschappen van de producten of over specifieke beloningen binnen het Marketingplan. Dit geldt voor medische claims en inschattingen van inkomsten uit Forever activiteiten.

 

21.5 : Handelen uit Loyaliteit

Forever Business Owners zijn altijd trouw aan het bedrijf, aan de medewerkers, aan de vertegenwoordigers en aan collega Forever Business Owners. Roddels, kritiek en interne “vriendjespolitiek” moet worden vermeden.

 

21.6 : Gedragen als trotse Professionele Directe Verkoper

Forever Business Owners gedragen zich als trotse, professionele directe verkopers en netwerk marketeers.

 

21.7 : Trainen van de juiste wijze van netwerken

Forever Business Owners leren aan hun downline en hun teams de juiste principes van netwerken en persoonlijk gedrag.

 

21.8 : Gedragen vanuit positieve houding

Forever Business Owners hebben altijd een positieve houding in hun communicatie en gedrag. Dit geldt bij het persoonlijk benaderen van mensen en via social media. Business Owners hebben altijd een open en collegiale houding naar alle Forever Business Owners.

 

21.9 : Ondersteunen van collega Forever Business Owners

Forever Business Owners ondersteunen hun eigen teams en zijn ook bereid om collega Business Owners en hun teams te helpen. Op deze manier profiteert iedereen van een succesvol, bruisend en actief team van Forever Business Owners.

 

21.10 : Naleven van het Samenwerkingsreglement, de Professionele gedragscode en de gedragscode van de Vereniging Directe Verkoop/European Direct Selling Association.

Forever Business Owners zijn op de hoogte van alle aspecten en regels van het Samenwerkingsreglement, de Professionele Gedragscode en de gedragscode van de Vereniging Directe Verkoop en de European Direct Selling Association en houden zich aan deze regels.

 

21.11 : Deelnemen aan Forever Events

Actieve Forever Business Owners zullen deelnemen aan een meerderheid van Forever Events en zullen het bijwonen van Forever Events aanbevelen aan hun teams.

 

21.12 : Leiding geven vanuit het goede voorbeeld

Forever Business Owners laten leiderschap zien door het goede voorbeeld te geven door nieuwe frontline Business Owners te sponsoren. Zij zijn elke maand 4CC actief en streven naar kwalificatie voor Forever2Drive, Chairman’s Bonus, Eagle Managers’ Retreat en Global Rally.

 

21.13 : Vermijden van overmatige aankoop van producten

Forever Business Owners hebben een productvoorraad die past bij hun behoefte voor eigen gebruik en directe verkoop. Zij raden hun downline af om té veel producten op voorraad te houden.

 

21.14 : Sponsoren vanuit Integriteit

Forever Business Owners staan erop dat prospects worden gesponsord door de Business Owner die ze heeft geïntroduceerd met de Forever Opportunity. Business Owners sponsoren geen prospects van andere Business Owners.

 

21.15 : Omgaan met uitdagingen, problemen en andere  vraagstukken

Forever Business Owners lossen uitdagingen, problemen en andere vraagstukken zelf op. Zij delen deze problemen niet met Business Owners die er niet persoonlijk bij betrokken zijn en plaatsen hier niets over op social media. Ze gebruiken passende manieren van communicatie om naar antwoorden te zoeken of om bezwaren te uiten. Het startpunt voor het zoeken naar hulp is altijd de eigen sponsor. Indien de sponsor het niet kan oplossen, wordt de upline betrokken of het hoofdkantoor.

 

21.16 : Aanbevelen van Niet-Forever producten of diensten

Forever Business Owners bevelen geen producten- of diensten aan die niet van Forever zijn, zonder daarvoor vooraf geschreven toestemming van het Internationale Hoofdkantoor in Amerika te hebben gekregen.

 

21.17 : Maken van overdreven kosten voor deelname aan bijeenkomsten

Forever Business Owners promoten of hosten geen events, seminars, webinars en vergaderingen, waarbij de kosten hoger zijn dan de opbrengst. Het doel van alle georganiseerde activiteiten binnen Forever is om mensen te interesseren in het Forever Marketingplan en te groeien in het Marketingplan.

 

21.18 : Verwelkomen tijdens bijeenkomsten van Forever

Forever Business Owners laten hun bereidheid zien om collega FBO’s te helpen, ongeacht de upline, en nodigen ze samen met hun gasten uit voor bijeenkomsten zoals Ontmoet Forever.

 

21.19 Het stimuleren van FBO’s om hun business te beëindigen

Forever Business Owners zullen op geen enkele manier een collega FBO of Novus Customer aanmoedigen, dwingen of overtuigen om zijn positie in het Marketingplan te beëindigen of zijn business activiteiten te verminderen.