Nová politika spoločnosti FLP - platná od 1.9.2017

Súčasťou záväzku Foreveru je neustále pracovať na tom, aby sme robili pozitívne zmeny pre našich tvrdo pracujúcich Forever Business Ownerov po celom svete. Znamená to, že príležitostne venujeme čas aj nášmu marketingovému plánu, aby sme zaistili, že každé pravidlo odmeňuje našich oddaných FBO spravodlivo a efektívne.

S účinnosťou od 1. septembra 2017 spoločnosť Forever bude uznávať tieto nové pravidlá, ktoré budú aj naďalej pomáhať rozvoju podnikania na celom svete. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zmien v politike, obráťte sa prosím a vašu domovskú kanceláriu.

4.01 Novus Customer-i nemôžu sponzorovať
Novus Customer-i nemôžu sponzorovať ostatných, rovnako nemôžu predávať prostredníctvom webovej stránky spoločnosti.


Otázka: Prečo sa zrušila pri Novus Customerovi možnosť sponzorovať ostatných zákazníkov?
Odpoveď: Novus Customer je osoba, ktorá si nakupuje produkty v zľavnenej cene a tým sa radí medzi maloobchodných zákazníkov, čiže „nezúčastnených v podnikaní“, keďže sú koncoví spotrebitelia našich produktov. Nepodieľajú sa na marketingovom pláne spoločnosti a preto by ani nemali mať možnosť sponzorovať až pokým sa nestanú Asistentom Supervízora. FBO sú považovaní za „účastníkov“ v marketingovom pláne, lebo môžu dostať kompenzáciu za predaj produktu maloobchodným zákazníkom a Novus Customerom, rovnako ako aj bonusy za sponzorovanie a školenie ostatných FBO, aby robili to isté. Toto vylepšenie politiky zaraďuje Novus Customera do skupiny nezúčastnených zákazníkov.Otázka: Čo bude so súčasnými Novus Customer-mi, ktorí už niekoho nasponzorovali?
Odpoveď: Novus Customer-i, ktorí už stihli nasponzorovať iných, získajú výnimku, takže im zostane ako ich dolná línia, s tým, že po zavedení novej politiky, Novus Customer-i už nebudú môcť sponzorovať ďalšie dolné línie, pokým sa nekvalifikujú na veľkoobchodný predaj.4.02 Politika 6-tich mesiacov Novus Customera
Novus Customer, ktorý neurobil nákup v priebehu šiestich celých kalendárnych mesiacov bude automaticky odstránený z databázy spoločnosti.


Otázka: Dostanú Novus Customer-i upozornenie ,alebo varovanie predtým ako budú vymazaní z databázy?
Odpoveď: Áno, predtým ako budú vymazaní zo systému bude im odoslaný email, Home Office IT a marketingové oddelenie odkomunikujú s krajinami ako budú prebiehať emailové upozornenia pre Novus Customerov o ich vymazaní zo systému.


Otázka: Môže sa vymazaný Novus Customer znova registrovať pod iným sponzorom?
Odpoveď: Áno.


Otázka: Platí pre vymazaného Novus Customer-a politika responzorovania?
Odpoveď: Nie, môžu sa responzorovať ihneď potom ako budú vymazaní z databázy.


Otázka: Ak maloobchodný zákazník zadá identifikačné číslo FBO do svojej objednávky a toto ID bolo odstránené z databázy, komu sa budú zarátavať body z tohto nákupu?
Odpoveď: Nákup, ktorý bol vytvorený už pod odstráneným ID z databázy, sa automaticky posunie na ďalšiu aktívnu hornú líniu.


Otázka: Kedy nadobudne účinnosť pravidlo 6-tych mesiacov Novus Customera?
Odpoveď: Politika 6-tych mesiacov Novus Customera nadobúda účinnosť 1. septembra 2017, avšak, neaktívne ID Novus Customerov budú vymazané až po 1. februári, 2018.4.04 Poplatky banky za „zahraničné“ vyplácanie bonusov
Za akékoľvek dane, alebo poplatky tretej strane vyplývajúce z platieb poskytnutých FBO mimo krajiny v ktorej zisky/bonusy boli získané, bude zodpovedný FBO.


4.05 FBO Politika 36-tich mesiacov
FBO ktorý nerealizoval nákup výrobkov FLP po dobu 36 po sebe nasledujúcich mesiacov bude automaticky odstránený z databázy spoločnosti.


Otázka: Bude to automatické?
Odpoveď:Áno.Otázka: Môže sa FBO, ktorý bol vymazaný zo systému kvôli politike 36-tich mesiacov, zapísať znova pod iného sponzora?
Odpoveď: Áno.


Otázka: Budú FBO dostávať nejaké upozornenie o ich odstránení z databázy?
Odpoveď: Áno, bude im odoslaný email predtým ako budú vymazaní zo systému. Upozorňujeme, že oznámenie o vymazaní FBO je zodpovednosťou krajiny, v ktorej sa FBO registroval. Ak máte nejaké obavy z toho, že FBO nedostane upozornenie, prosím obráťte sa na príslušnú domovskú kanceláriu.


Otázka: Ak bude FBO vymazaný z databázy, je tam nejaká čakacia doba na to, aby mohol byť znova na spozorovaný?
Odpoveď: Nie. Môže byť na sponzorovaný ihneď, ale bez obnovenia jeho prechádzajúcej predajnej úrovne alebo dolnej línie.Otázka: Ak maloobchodný zákazník zadá identifikačné číslo FBO do svojej objednávky a toto ID bolo odstránené z databázy, komu sa bude zarátavať body z tohto nákupu?
Odpoveď: Nákup, ktorý bol vytvorený už pod odstráneným ID z databázy, sa automaticky posunie na ďalšiu aktívnu hornú líniu.Otázka: Kedy nadobudne účinnosť politika 36-tich mesiacov?
Odpoveď: Politika 36-tich mesiacov nadobúda účinnosť 1. septembra 2017, avšak, neaktívne ID FBO budú vymazané až po 1. Septembri 2020.6.05 Politika 12-mesiacov nekvalifikovania na bonus za vedenie
Manažér, ktorý nie je kvalifikovaný na bonus za vedenie po obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov a ktorý nie je v procese opätovného získania kvalifikácie na bonus za vedenie stratí na trvalo všetky manažérske línie v dolnej línii. Takto stratená manažérska línia sa stane zdedenou manažérskou líniou prvého manažéra kvalifikovaného na bonus za vedenie v hornej línii jej/(jeho) pôvodného sponzora. Ak sa manažér nekvalifikuje na bonus počas jedenástich mesiacov, môže použiť dvanásty mesiac ako jeho prvý mesiac trojmesačného rekvalifikačného obdobia a tak nestratiť jeho dolné línie manažérov.


Otázka: Čo keď manažér, ktorý stratí dolnú líniu manažérov v rovnakom čase vytvorí ďalšiu líniu manažérov?
Odpoveď: Ak si vytvorí  v rovnakom čase ďalšiu líniu manažérov, môže sa kvalifikovať na bonus, ale iba na základe novej línie manažérov.  Ak však po uplynutí  ďalších dvanástich mesiacov sa nekvalifikuje na bonus s novou líniou manažérov, stratí aj túto líniu.Otázka: Kedy nadobudne účinnosť 12-mesačná manažérska politika?
Odpoveď: 12-mesačná manažérska politika nadobúda účinnosť 1. septembra 2017, avšak, do 1. Septembra 2018 budú mať FBO možnosť sa kvalifikovať na bonus. To umožňuje dostatočný čas na dosiahnutie kvalifikácie.14.01 12-mesačná politika responzorovania
Existujúci FBO sa môže registrovať pod iného sponzora po jeho 12 mesačnej neaktivite.


Otázka: Platí to aj na terminovaných FBO?
Odpoveď: Áno, ale musí to byť schválené domovskou kanceláriou.Otázka: Ak FBO zmení sponzora po uplynutí 12-mesačného obdobia, obnoví sa jeho prechádzajúca dolná línia?
Odpoveď: Nie, FBO ktorý zmení sponzora po 12-mesačnom období, začína ako nový FBO.Pre viac informácií, prosím kontaktujte vašu domovskú kanceláriu.


 


Stiahnuť novú Politiku spoločnosti FLP

Súvisiace produkty